Algemene Voorwaarden Beursdeelname

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname tussen Duth Vintage Toy Fair en exposant met betrekking tot de standruimte(n) en eventuele aanvullende producten en diensten van Dutch Vintage Toy Fair. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Dutch Vintage Toy Fair. De toepasselijkheid van eventuele door de exposant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Dutch Vintage Toy Fair: als (mede­) organisator van een beurs, alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee de beurs wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers.

3. Exposant: de natuurlijke of de rechtspersoon die met Dutch Vintage Toy Fair een overeenkomst van deelname sluit.

4. Mede­exposant: de natuurlijke of de rechtspersoon die niet zelf een overeenkomst van deelname sluit met Dutch VIntage Toy Fair, maar die binnen de standruimte van een exposant artikelen tentoonstelt of zich daar op andere wijze presenteert.

5. Accommodatieverhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Dutch Vintage Toy Fair de ruimte verhuurt waar de beurs wordt gehouden.

6. Beursaccommodatie: de ruimte waar de beurs plaatsvindt, zoals door de accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld.

7. Offerte: de door Dutch Vintage Toy Fair schriftelijk opgestelde voorlopige reservering van een bepaalde standruimte. Dutch Vintage Toy Fair is gerechtigd, zolang met de exposant nog geen overeenkomst van deelname tot stand is gekomen, de offerte te allen tijde in te trekken.

8. Factuur: de door Dutch Vintage Toy Fair opgestelde schriftelijke bevestiging, die Dutch Vintage Toy Fair verzendt naar aanleiding van een door de exposant ondertekende offerte. In deze factuur zijn de essentialia (o.m. deelnamekosten en locatie) met betrekking tot het ter beschikking stellen van de standruimte aan de exposant opgenomen.

9. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen Dutch Vintage Toy Fair en exposant die ontstaat door ondertekening van de offerte door de exposant.

10. Beurs: de beurs, tentoonstelling, manifestatie of het evenement ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.

11. Artikelen: de artikelen die door de exposant op de beurs worden getoond en/of diensten die door hem worden geleverd.

12. Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de exposant ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie, omvang en type door Dutch Vintage Toy Fair worden aangegeven.

13. Deelnamekosten: alle door de exposant aan Dutch Vintage Toy Fair verschuldigde kosten in verband met zijn beursdeelname, waaronder kosten ter zake van de standruimte en alle overige kosten.

Artikel 2 Beursdeelname

1. Beursdeelname houdt in dat Dutch Vintage Toy Fair, tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van de betreffende beurs een bepaalde (stand)ruimte ter beschikking stelt aan de exposant.

2. Beursdeelname is uitsluitend mogelijk volgens deze Algemene Voorwaarden.

3. Indien er door exposant aan meerder beurzen, is hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald van toepassing op elke individuele beurs.

4. Door de exposant op de offerte aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze Algemene Voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien deze schriftelijk door Dutch Vintage Toy Fair zijn bevestigd.

5. De exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het accepteren van de offerte.

6. De exposant verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening van de offerte te zullen aanvaarden, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde.

7. Na ontvangen van de door de exposant ondertekende offerte kan de exposant zijn inschrijving slechts annuleren in één van de gevallen genoemd in artikel 6.

8. De exposant kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd.

9. De exposant is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.

10. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1 zijn deze Algemene Voorwaarden slechts van toepassing op de rechtsverhouding tussen Dutch Vintage Toy Fair en de exposant. Tenzij anders bepaald kunnen derden, waaronder medeexposanten, aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Data, tijden en beursaccommodatie

1. Dutch Vintage Toy Fair stelt de data waarop, en de beursaccommodatie waarin de beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van de beurs en afbraak.

2. Indien naar het oordeel van Dutch Vintage Toy Fair bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan Dutch Vintage Toy Fair de voor de beurs vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een beurs geen doorgang te doen vinden.

3. Onder bijzondere omstandigheden in het vorige lid bedoeld zijn begrepen marktomstandigheden en alle overige omstandigheden die, na belangenafweging, naar het oordeel van Dutch VIntage Toy Fair het welslagen van de beurs in gevaar kunnen brengen.

4. Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht.

5. In geen geval kan de exposant jegens Dutch Vintage Toy Fair aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.

Artikel 4 Indeling

1. De door Dutch Vintage Toy Fair vastgestelde locatie, oppervlakte en type van de standruimte zijn bindend.

2. Bij het bepalen van de locatie, oppervlakte en type van destandruimte als bedoeld in lid 2 houdt Dutch Vintage Toy Fair zoveel mogelijk rekening met eventuele door de exposant kenbaar gemaakte wensen.

3. Op grond van bijzondere omstandigheden is Dutch Vintage Toy Fair te allen tijde vóór aanvang van de beurs gerechtigd de indeling van de beurs te herzien en daarbij de aan de exposant toegewezen standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen. Dutch Vintage Toy Fair spant zich er in een zodanig geval voor in de exposant een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden, met dien verstande dat de daaruit voortvloeiende nieuwe deelnamekosten maximaal 10% kunnen afwijken van de oorspronkelijke deelnamekosten.

4. Door de exposant te maken kosten in verband met een herindeling, zoals bepaald in lid 3 van dit artikel, komen voor rekening van de exposant.

5. Annulering door de exposant naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in één van de in artikel 6 genoemde gevallen.

Artikel 5 Betaling

1. Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden uiterlijk 1 maand voor de beurs, alles zonder korting of compensatie.

2. Dutch Vintage Toy Fair heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota van 50%.

3. De exposant is aansprakelijk voor alle aan Dutch Vintage Toy Fair verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam.

4. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de exposant jegens Dutch Vintage Toy Fair hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname.

5. Bij niet tijdige betaling van enig aan Dutch Vintage Toy Fair verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de exposant, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

6. Dutch Vintage Toy Fair is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames.

7. Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan Dutch Vintage Toy Fair verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van de beurs heeft voldaan is Dutch Vintage Toy Fair gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) de beurs te ontzeggen en/of de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan Dutch Vintage Toy Fair verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot de beurs en/of de beëindiging van de overeenkomst van deelname.

Artikel 6 Annulering en ontbinding

1. Naast de gronden als genoemd in lid 2 tot en met 4 van dit artikel, kan de exposant zijn overeenkomst van deelname slechts annuleren met inachtneming van de volgende betalingsregeling:

• Annulering van 365 tot 91 dagen voor aanvang van de beurs: 50 euro annuleringskosten;

• Annulering van 91 dagen tot 31 dagen voor aanvang van de beurs: 25% van de deelnamekosten.

• Annulering van 31 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de beurs: 50% van de deelnamekosten.

• Annulering van 14 dagen voor, tot de dag van aanvang van de beurs: 90% van de deelnamekosten. Onder “aanvang van de beurs” wordt verstaan de eerste opbouwdag van de beurs. Annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven.

2. Indien Dutch Vintage Toy Fair de exposant, na herindeling door Dutch Vintage Toy Fair, geen vergelijkbare standruimte aanbiedt (conform de criteria genoemd in artikel 4 lid 3), heeft de exposant het recht de overeenkomst van deelname kosteloos te annuleren. De annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven binnen 14 werkdagen na dagtekening van het schriftelijke voorstel van Dutch Vintage Toy Fair inhoudende de alternatieve standruimte(n).

3. In geval ten aanzien van de exposant op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan de overeenkomst van deelname door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvrage door Dutch Vintage Toy Fair ontbonden worden en blijft de exposant de volledige deelnamekosten verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels Dutch Vintage Toy Fair gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van Dutch Vintage toy Fair tot het vorderen van kosten, schade en interesten.

4. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname, Dutch Vintage Toy Fair gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan de beurs door de exposant op enigerlei wijze schade aan Dutch Vintage Toy Fair, de beurs of overige exposanten zal kunnen toebrengen, heeft Dutch Vintage Toy Fair het recht de overeenkomst van deelname bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden. De exposant blijft alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels Dutch Vintage Toy Fair gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van Dutch Vintage Toy Fair tot het vorderen van kosten, schade en interesten.

5. Voor het vaststellen van in dit artikel genoemde termijnen is het bepaalde in lid 8 van artikel 2 van toepassing.

6. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door Dutch Vintage Toy Fair van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de exposant.

Artikel 7 Aanvullende producten en diensten

1. Dutch Vintage Toy Fair kan, al dan niet tegen betaling door de exposant, ten behoeve van de beurs aanvullende producten en diensten bieden. Deze kunnen onder andere bestaan uit standbouwpakketten en andere diensten, of publicitaire diensten, zoals het samenstellen van een (digitale) catalogus, het verzorgen van diverse vormen van publiciteit in de beursaccommodatie of daarbuiten, en het organiseren van diverse activiteiten.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle door of namens Dutch Vintage Toy Fair geleverde aanvullende producten en diensten. Indien hiervoor derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van toepassing.

3. Indien en voor zover van toepassing, bepaalt Dutch Vintage Toy Fair de wijze waarop publicitaire vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zonodig de gegevens van de exposant te bekorten of op enige andere wijze van de opgave van de exposant af te wijken, desnoods zonder opgave van redenen.

4. Indien de exposant in zijn publicitaire uitingen door hem aangeboden artikelen en/of diensten noemt, kan hij slechts die artikelen en/of diensten opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma vallen als die – naar het oordeel van Dutch Vintage Toy Fair – tot het expositieprogramma van de betreffende beurs behoren.

5. Alle gegevens die door middel van gebruik van diensten van Dutch Vintage Toy Fair dan wel door haar geselecteerde derden worden gegenereerd ten behoeve van de exposant of gegevens die worden gegenereerd door exposant als gevolg van gebruik door exposant van deze diensten mogen door Dutch Vintage Toy Fair worden gebruikt. Indien deze gegevens persoonsgegevens in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens zijn, vrijwaren partijen elkaar over en weer tegen alle aanspraken die jegens één der partijen mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of schending van het gesteld bij of krachtens wet­ en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van gebruik van persoonsgegevens door de andere partij. Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wet­ en regelgeving ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens.

De Beurs

Artikel 8 Standbouw en inrichting van de standruimte

1. De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.

2. Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door Dutch Vintage Toy Fair uitgevaardigde (veiligheids­) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids­ en brandweervoorschriften.

3. Dutch Vintage Toy Fair heeft ter zake van de standbouw het recht afwijkende voorschriften te geven.

4. Dutch Vintage Toy Fair zal de standruimte aangeven middels plaatsaanduidingen op de vloer, terwijl de stand zelf kan worden voorzien van een plaatsaanduiding, alles op een door Dutch Vintage Toy Fair te bepalen plaats en wijze. De exposant is niet gerechtigd de plaatsaanduidingen te verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen.

5. Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van Dutch Vintage Toy Fair niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan Dutch Vintage Toy Fair voor rekening en risico van de exposant al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.

Artikel 9 Te exposeren artikelen

1. De exposant is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van de beurs de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met voldoende personeel bezet te houden.

2. De exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de offerte en/of tot het expositieprogramma van de beurs behoren.

3. De goederen van de exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de opbouw­ en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. Dutch Vintage Toy Fair sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant.

4. Dutch Vintage Toy Fair onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen exposanten.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 is de exposant, met het oog op het welslagen van de beurs, niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams­ of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

6. Indien Dutch Vintage Toy Fair dit verzoekt, dient de exposant aan te tonen, dat hij gerechtigd is de betreffende artikelen te exposeren of de betreffende naams­ of merkaanduiding te gebruiken. Indien hieruit blijkt, dat de exposant handelt in strijd met het in het vorige lid bepaalde, of indien de exposant niet aan het verzoek van Dutch Vintage Toy Fair kan voldoen, is Dutch Vintage Toy Fair gerechtigd de betreffende artikelen voor rekening en risico van de exposant te (doen) verwijderen en alle overige maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht. Alsdan kan de exposant jegens Dutch Vintage Toy Fair geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

7. Overige exposanten kunnen aan het in lid 4, 5 en 6 bepaalde jegens Dutch Vintage Toy Fair geen rechten ontlenen.

Artikel 10 Gebruik van de standruimte

1. De exposant is niet gerechtigd:

a) de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven;

b) een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/ of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe­ of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van Dutch Vintage Toy Fair ;

c) in of bij de standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Vintage Toy Fair en de accommodatieverhuurder. De exposant dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven;

d) in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door Dutch Vintage Toy Fair toegestaan of ter beschikking gesteld;

e) gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte;

f) buiten of boven de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen;

g) buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden;

h) fotografische, film­ of video-­opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan Dutch Vintage Toy Fair is voorbehouden, tenzij anders is afgesproken met Dutch Vintage Toy Fair ;

i) entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke;

j) in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Dutch Vintage Toy Fair , schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van de beurs schade toe kunnen brengen;

k) tijdens de beurs enig artikel aan een bezoeker, tegen gelijktijdige of nagenoeg gelijktijdige afgifte van het verkochte goed, te verkopen, tenzij directe verkoop gezien het karakter van de beurs gebruikelijk is;

l) onder de bezoekers van de beurs een enquête te (doen) houden, tenzij zulks schriftelijk en expliciet door Dutch Vintage Toy Fair is toegestaan.

2. De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige goederen, tenzij door de accommodatieverhuurder ter zake bindende voorschriften zijn uitgevaardigd.

Artikel 11 Catering

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens de beurs uitsluitend voorbehouden aan de accommodatieverhuurder dan wel een door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde.

2. Het is de exposant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de accommodatieverhuurder dan wel door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. Als uitzondering op het hiervoorgaande geldt dat het verstrekken van kleine consumpties aan bezoekers van de standruimte door de exposant wel is toegestaan.

Artikel 12 Vergunningen en ontheffingen

De exposant is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn beursdeelname eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen.

Artikel 13 Aan­ en afvoer van goederen

1. Het is de exposant niet toegestaan tijdens de openingstijden van de beurs goederen aan of af te voeren.

2. De exposant draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en in ontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. Dutch Vintage Toy Fair neemt geen goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

Artikel 14 Schoonmaak

De exposant is verplicht tijdens de beurs voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen. Dutch Vintage Toy Fair draagt zorg voor de schoonmaak van de overige ruimtes, zoals de gangpaden.

Artikel 15 Afvalverwijdering

1. De exposant dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door de accommodatieverhuurder gestelde voorschriften.

2. Dutch Vintage Toy Fair is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de exposant achtergelaten afval bij hem in rekening te brengen.

Artikel 16 Afbraak

1. De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.

2. De exposant is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van Dutch Vintage Toy Fair en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de exposant.

3. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd.

4. Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van de afbraak van de standbouw is niet van toepassing indien de standbouw begrepen is in een door de exposant afgenomen standbouwpakketten.

Slotbepalingen

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

1. Dutch Vintage Toy Fair is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de beurs, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het beursbeeld.

2. Dutch Vintage Toy Fair kan de exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het beursbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de exposant deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door Dutch Vintage Toy Fair ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van de beurs, of ze op enige wijze te vervormen.

3. Bij overtreding van het in lid 2 bepaalde, is de exposant verplicht op eerste verzoek van Dutch Vintage Toy Fair het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken.

Artikel 18 Overige voorschriften en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

1. Dutch Vintage Toy Fair is in het kader van een goed verloop van de beurs gerechtigd aanvullende (veiligheids­) voorschriften te geven.

2. De exposant is verplicht de in lid 1 bedoelde en voorts alle door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder brandweervoorschriften) stipt na te leven en op te volgen.

3. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door Dutch Vintage Toy Fair , de accommodatieverhuurder of van overheidswege, dient de exposant contact op te nemen met Dutch Vintage Toy Fair . Dutch Vintage Toy Fair zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval prevaleert.

4. Indien bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijden met de voorwaarden die zijn gevoegd bij het bindend inschrijfformulier, prevaleren de voorwaarden bij het inschrijfformulier.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

1. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant ter zake van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede­-exposanten van de exposant.

2. De exposant staat jegens Dutch Vintage Toy Fair en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en alle overige voorschriften, zoals bedoeld in artikel 19. 3. Indien de exposant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift als bedoeld in artikel 19 niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Dutch Vintage Toy Fair gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot:

a) het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) beurs;

b) de standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;

c) de exposant deelname aan volgende beurzen te ontzeggen; een en ander onverminderd de verplichting van de exposant tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten.

4. De exposant is aansprakelijk voor alle (in­)directe schade die Dutch Vintage Toy Fair lijdt ten gevolge van een aan de exposant toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/ of overige voorschriften zoals bedoeld in artikel 19, te vergoeden. De exposant vrijwaart Dutch Vintage Toy Fair ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder.

5. De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan de beurs afdoende te verzekeren.

6. Dutch Vintage Toy Fair is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

7. Dutch Vintage Toy Fair is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers, ontstaan doordat de voorschriften uit deze Algemene Voorwaarden en de voorschriften als bedoeld in artikel 19 niet, niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd.

8. Dutch Vintage Toy Fair is niet aansprakelijk voor door de exposant geleden (in­)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de exposant en een derde (waaronder de accommodatieverschaffer) gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met de beursdeelname van de exposant.

Artikel 20 Wijzigingen en geschillen

1. Dutch Vintage Toy Fair behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de exposant schriftelijk mededeling worden gedaan.

2. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Dutch Vintage Toy Fair .

3. Alle geschillen die ontstaan tussen Dutch Vintage Toy Fair en een exposant naar aanleiding van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Den Haag.

4. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.

Dutch Vintage Toy Fair is onderdeel van Dirtees en gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 34361290

Dutch Vintage Toy Fair
info@dutchvintagetoyfair.nl / www.dutchvintagetoyfair.nl